ریز سفارش‌ها

۱۴۰۰/۰۵/۱۴
مشتری محصول تعداد
شایان عسگریان | کافه اواناسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
شایان عسگریان | کافه اواناسلایس کوکی بار تک8
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهسس گاناش شکلاتی کوچک1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهسیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد100
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهپای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت3
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهپای سیب بزرگ آماده پخت3
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکوکی میامی 500 گرمی منجمد1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهسیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد100
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهشیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک شکلات پرتقال1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک ناپلئونی کوچک10
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک پرک بادام و کارامل متوسط2
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک دبل چاکلت متوسط1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک پرک بادام و کارامل کوچک2
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک دبل چاکلت کوچک5
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک ناپلئونی متوسط3
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهجعبه مینی ناپلئونی6
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهدسر موز و کارامل بزرگ5
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهدسر تیرامیسو بزرگ4
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیزکیک باتراسکاچ متوسط2
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیزکیک مارس متوسط2
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیز کیک مارس تک12
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیز کیک باتراسکاچ تک7
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیزکیک کارامل نمکی تک9
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک تیرامیسو تک8
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک پرک بادام و کارامل تک12
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهپاریس برست با کرم بادام9
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک دبل چاکلت تک13
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهتارتلت توت فرنگی5
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهسامر تارت ـ یک عدد5
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهتارتلت گیلاس و پسته ـ یک عدد4
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهتارتلت زردآلو و پرک بادام - یک عدد3
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهسنت اونوره تک ـ یک عدد8
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهدستمال توالت بسته 9 عددی1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهدستمال کوکتل - 400برگ1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهدستمال اقتصادی - 10 بسته - 100 برگ1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهلیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد20
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهسلفون 1000 متری1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهبراونی فاج تک6
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهاسلایس کوکی بار تک10
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهاسلایس کرامبل پنیر البالو تک7
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهاسلایس کرامبل گردو دارچین تک8
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکفی تک آبی ـ بسته 50 عددی10
پراگ کریمخان | کیک ناپلئونی متوسط1
پراگ کریمخان | کیک پرک بادام و کارامل کوچک1
پراگ کریمخان | جعبه مینی ناپلئونی1
پراگ کریمخان | دسر موز و کارامل بزرگ2
پراگ کریمخان | دسر تیرامیسو بزرگ2
پراگ کریمخان | چیزکیک کارامل نمکی تک3
پراگ کریمخان | چیز کیک مارس تک6
پراگ کریمخان | چیز کیک باتراسکاچ تک6
پراگ کریمخان | کیک تیرامیسو تک6
پراگ کریمخان | کیک پرک بادام و کارامل تک8
پراگ کریمخان | کیک دبل چاکلت تک8
پراگ کریمخان | پاریس برست با کرم بادام3
پراگ کریمخان | پای سیب بزرگ1
پراگ کریمخان | پای سیب تک6
پراگ کریمخان | سامر تارت ـ یک عدد1
پراگ کریمخان | سنت اونوره تک ـ یک عدد1
پراگ کریمخان | کرم‌دار گردویی3
پراگ کریمخان | سیگارت ساده 1 عدد15
پراگ کریمخان | سیگارت آلبالویی 1 عدد15
پراگ کریمخان | براونی فاج تک8
پراگ کریمخان | اسلایس کوکی بار تک4
پراگ کریمخان | اسلایس کرامبل گردو دارچین تک6
پراگ کریمخان | اسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
پوریا تمری | کافه بالااسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
پوریا تمری | کافه بالااسلایس کرامبل گردو دارچین تک1
پوریا تمری | کافه بالااسلایس کوکی بار تک3
پوریا تمری | کافه بالابراونی فاج تک2
پوریا تمری | کافه بالاپای سیب تک2
پوریا تمری | کافه بالاچیز کیک مارس تک2
پوریا تمری | کافه بالاچیزکیک کارامل نمکی تک3
پوریا تمری | کافه بالاکیک پرک بادام و کارامل تک2
پوریا تمری | کافه بالاکیک تیرامیسو تک1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکلیمو ترش یک کیلو2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکهندوانه تازه ـ یک عدد 5 کیلویی3
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکتوت فرنگی تازه ـ یک کیلو3
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکآب معدنی سورپرایز - 19 لیتری - با ظرف2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکآب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکلیبل p کوچک پراگ - یک صفحه 12 عددی50
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکلیبل p بزرگ پراگ - یک صفحه 12 عددی50
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککارت ویزیت شعب ـ یک عدد50
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکشیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکگرانولا بری 350 گرمی3
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک ناپلئونی متوسط1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک پرک بادام و کارامل کوچک1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک لیدی کارامل کوچک1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک دبل چاکلت کوچک1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک پرک بادام و کارامل متوسط1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکقهوه هایک لاین 245
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکجعبه مینی ناپلئونی2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکدسر موز و کارامل بزرگ2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکدسر تیرامیسو بزرگ3
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکچیزکیک کارامل نمکی تک2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکچیز کیک مارس تک3
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکچیز کیک باتراسکاچ تک10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکچیزکیک مارس متوسط1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکچیزکیک باتراسکاچ متوسط1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک تیرامیسو تک9
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک پرک بادام و کارامل تک12
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپاریس برست با کرم بادام10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک دبل چاکلت تک15
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپای سیب بزرگ1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپای سیب و آلبالو تک2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپای سیب تک7
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپلمیه10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکسیگارت ساده 1 عدد15
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکسیگارت آلبالویی 1 عدد15
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککرم‌دار گردویی6
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکسنت اونوره تک ـ یک عدد4
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکسنت اونوره بزرگ ـ یک عدد1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپاکت پستری ـ یک عدد72
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکلیوان قهوه بیرون بر بزرگ 360 سی سی - 17 عدد10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککفی تک آبی ـ بسته 50 عددی2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکبراونی فاج تک10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکاسلایس کرامبل گردو دارچین تک3
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکاسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکاسلایس کوکی بار تک8
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکنبات زعفرانی اعلاء بسته 200 عددی1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکضدعفونی کننده دست سپتاتک - 0.5 لیتر4
سمانه یوسفی | کافه هایکاسلایس کرامبل پنیر البالو تک1
سمانه یوسفی | کافه هایکبراونی فاج تک1
سمانه یوسفی | کافه هایکپای سیب و آلبالو تک1
سمانه یوسفی | کافه هایکسیگارت ساده 1 عدد1
سمانه یوسفی | کافه هایکپلمیه1
یاسمن عبقری | رستوران رسم نوپاریس برست با کرم بادام5
یاسمن عبقری | رستوران رسم نوپای سیب تک5
یاسمن عبقری | رستوران رسم نوچیزکیک کارامل نمکی تک6
یاسمن عبقری | رستوران رسم نوکرم‌دار گردویی5
یاسمن عبقری | رستوران رسم نوکیک دبل چاکلت تک10
یاسمن عبقری | رستوران رسم نواسلایس کوکی بار تک4
سمانه یوسفی | کافه هایکاسلایس کرامبل پنیر البالو تک3
سمانه یوسفی | کافه هایکاسلایس کرامبل گردو دارچین تک3
سمانه یوسفی | کافه هایکاسلایس کوکی بار تک3
سمانه یوسفی | کافه هایکبراونی فاج تک2
سمانه یوسفی | کافه هایکپاریس برست با کرم بادام2
سمانه یوسفی | کافه هایکپای سیب تک2
سمانه یوسفی | کافه هایککیک تیرامیسو تک3
سمانه یوسفی | کافه هایککیک دبل چاکلت تک3
سمانه یوسفی | کافه هایکسیگارت آلبالویی 1 عدد8
سمانه یوسفی | کافه هایکسیگارت ساده 1 عدد8
سمانه یوسفی | کافه هایکبستنی پالتی کاله ـ 2 کیلویی1
سمانه یوسفی | کافه هایکهندوانه تازه ـ یک عدد 5 کیلویی1