ریز سفارش‌ها

۱۴۰۱/۰۳/۰۱
مشتری محصول تعداد
شایان عسگریان | کافه اواناسلایس کوکی بار6
شایان عسگریان | کافه اواناسلایس کرامبل گردو دارچین7
محبوبه يوسفي | سنت اونوره تک2
محبوبه يوسفي | پای سیب تک5
محبوبه يوسفي | چیزکیک کارامل نمکی4
احسان تقی پور | اسلایس کرامبل گردو دارچین4
احسان تقی پور | اکلر کارامل1
احسان تقی پور | اکلر قهوه1
احسان تقی پور | پای سیب تک3
احسان تقی پور | پای سیب و آلبالو تک3
احسان تقی پور | رول دارچین4
پراگ ایرانشهر | گرانولا بری 250 گرمی1
پراگ ایرانشهر | گرانولا ساده 250 گرمی1
پراگ ایرانشهر | گرانولا شکلات نارگیل 250 گرمی1
پراگ ایرانشهر | گرانولا سیب و دارچین 250 گرمی1
پراگ ایرانشهر | دسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی4
پراگ ایرانشهر | کیک پرک بادام و کارامل متوسط2
پراگ ایرانشهر | کیک ناپلئونی بزرگ2
پراگ ایرانشهر | کیک دبل چاکلت متوسط1
پراگ ایرانشهر | دسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده1
پراگ ایرانشهر | کیک ناپلئونی متوسط1
پراگ ایرانشهر | کلدبرو (اتیوپی) ـ 1 عدد5
پراگ ایرانشهر | جعبه پتی فور (petit four)2
پراگ ایرانشهر | جعبه ناپلئونی2
پراگ ایرانشهر | اکلر پسته و رز2
پراگ ایرانشهر | اکلر پرالین فندق1
پراگ ایرانشهر | اکلر شکلات و مرنگ2
پراگ ایرانشهر | اکلر پسته و بری2
پراگ ایرانشهر | دسر تیرامیسو5
پراگ ایرانشهر | دسر موز و کارامل2
پراگ ایرانشهر | اکلر قهوه2
پراگ ایرانشهر | اکلر دبل چاکلت2
پراگ ایرانشهر | اکلر کارامل2
پراگ ایرانشهر | چیزکیک مارس بزرگ1
پراگ ایرانشهر | چیز کیک مارس2
پراگ ایرانشهر | چیزکیک کارامل نمکی6
پراگ ایرانشهر | چیز کیک باتراسکاچ6
پراگ ایرانشهر | سنت انوره شکلات بری تک2
پراگ ایرانشهر | سنت اونوره تک2
پراگ ایرانشهر | کیک پرک بادام و کارامل4
پراگ ایرانشهر | کیک دبل چاکلت4
پراگ ایرانشهر | پاریس برست با کرم بادام3
پراگ ایرانشهر | کیک تیرامیسو9
پراگ ایرانشهر | پاریس برست فندوق3
پراگ ایرانشهر | تارت توت فرنگی و نارگیل بزرگ1
پراگ ایرانشهر | براونی فاج شکلات و گردو4
پراگ ایرانشهر | اسلایس کرامبل گردو دارچین4
پراگ ایرانشهر | کوکی میامی 500 گرمی منجمد2
پراگ ایرانشهر | کوکی جو و زرشک 500 گرمی منجمد2
پراگ ایرانشهر | کوکی دبل چاکلت 500 گرمی منجمد2
پراگ ایرانشهر | سیگارت آلبالویی اماده پخت - یک عدد50
پراگ ایرانشهر | شوسون منجمد8
پراگ ایرانشهر | سیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد50
پراگ ایرانشهر | کرم‌دار گردویی آماده پخت20
پراگ ایرانشهر | رول دارچین منجمد8
پراگ ایرانشهر | پای سیب بزرگ آماده پخت1
پراگ ایرانشهر | پای سیب آلبالو تک آماده پخت8
پراگ ایرانشهر | پای سیب تک آماده پخت8
پراگ ایرانشهر | شو باکس1
کشتی رویال لانژ کشتی رویال لانژ | کشتی رویال لانژبراونی فاج شکلات و گردو4
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکلیمو ترش یک کیلو2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکماکارون شکلات فندق ـ یک عدد10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکگرانول گلابی وانیل 500 گرمی1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک لیدی بری متوسط1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک لیدی کارامل متوسط1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک پرک بادام و کارامل متوسط1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک ناپلئونی بزرگ1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک ناپلئونی متوسط1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکشیر پر چرب کاله ـ باکس 8 عددی6
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکجعبه ناپلئونی3
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکاکلر پسته و رز1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکاکلر پسته و بری1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکدسر تیرامیسو1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکاکلر کارامل2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکاکلر دبل چاکلت2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکاکلر قهوه1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکچیز کیک مارس4
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکچیز کیک باتراسکاچ4
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکسنت انوره شکلات بری تک1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپاریس برست فندوق2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک پرک بادام و کارامل6
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک دبل چاکلت10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک تیرامیسو10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپاریس برست با کرم بادام2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکتارت توت فرنگی و نارگیل بزرگ1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکتارت توت فرنگی و نارگیل5
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکتارت پامپکین1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپای سیب تک6
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپای سیب و آلبالو تک3
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکشوسون2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککراسان ساده8
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکسیگارت ساده 1 عدد20
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکسیگارت آلبالویی 1 عدد18
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکبراونی فاج شکلات و گردو4
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکاسلایس کوکی بار2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککلدبرو (اتیوپی) ـ 1 عدد15
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک دبل چاکلت متوسط1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک پرک بادام و کارامل بزرگ1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکسس پمپی باتراسکاچ1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکسس پمپی کارامل نمکی1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکسس پمپی گاناش شکلاتی1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهپای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت2
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهپای سیب بزرگ آماده پخت2
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهماکارون جینجر - یک عدد10
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهماکارون دبل چاکلت ـ یک عدد10
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهماکارون قهوه ـ یک عدد10
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهماکارون شکلات فندق ـ یک عدد10
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهماکارون بهارنارنج - یک عدد10
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهماکارون رز ـ یک عدد10
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهماکارون پسته ـ یک عدد10
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهگرانولا بری 250 گرمی3
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهدسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی3
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهدسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده3
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک لیدی بری متوسط2
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهسنت اونوره بزرگ1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک ناپلئونی بزرگ3
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک لیدی کارامل بزرگ1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک شکلات پرتقال بزرگ1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک ناپلئونی متوسط3
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک پرک بادام و کارامل بزرگ1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک دبل چاکلت بزرگ1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهشیر پر چرب کاله ـ باکس 8 عددی1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهجعبه سفید4
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهجعبه آبی4
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهجعبه سبز6
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهجعبه پتی فور (petit four)5
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهجعبه ناپلئونی2
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهاکلر شکلات و مرنگ2
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهسس باتر اسکاچ2
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهدسر تیرامیسو2
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهاکلر کارامل1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهسس کارامل نمکی2
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیزکیک کارامل نمکی5
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیزکیک باتراسکاچ بزرگ1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیزکیک نیویورکی بزرگ1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیز کیک باتراسکاچ5
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهسنت انوره شکلات بری تک1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک پرک بادام و کارامل5
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهپاریس برست فندوق6
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک تیرامیسو5
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهپاریس برست با کرم بادام4
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهتارت توت فرنگی و نارگیل بزرگ1
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهتارت پامپکین2
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهتارت توت فرنگی و نارگیل5
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهرول دارچین6
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهبراونی فاج شکلات و گردو15
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهاسلایس کرامبل گردو دارچین15
شعبه کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهاسلایس کوکی بار15
سمانه یوسفی | کافه هایکپاریس برست با کرم بادام2
سمانه یوسفی | کافه هایکچیز کیک باتراسکاچ6
سمانه یوسفی | کافه هایکچیز کیک مارس2
سمانه یوسفی | کافه هایکچیزکیک کارامل نمکی2
سمانه یوسفی | کافه هایکدسر تیرامیسو1
سمانه یوسفی | کافه هایکدسر ناپلئونی شیشه‌ای ساده1
سمانه یوسفی | کافه هایکدسر ناپلئونی شیشه‌ای شکلاتی1
سمانه یوسفی | کافه هایکرول دارچین4
سمانه یوسفی | کافه هایکاسلایس کرامبل گردو دارچین4
سمانه یوسفی | کافه هایکاسلایس کوکی بار3
سمانه یوسفی | کافه هایکاکلر پرالین فندق3
سمانه یوسفی | کافه هایکبراونی فاج شکلات و گردو3
سمانه یوسفی | کافه هایککیک دبل چاکلت3
سمانه یوسفی | کافه هایکاسلایس کرامبل گردو دارچین4
سمانه یوسفی | کافه هایکاسلایس کوکی بار4
سمانه یوسفی | کافه هایکاکلر پرالین فندق3
سمانه یوسفی | کافه هایکبراونی فاج شکلات و گردو4
سمانه یوسفی | کافه هایکاسلایس کرامبل گردو دارچین5
سمانه یوسفی | کافه هایکاسلایس کوکی بار5
سمانه یوسفی | کافه هایکبراونی فاج شکلات و گردو4
سمانه یوسفی | کافه هایکپای سیب و آلبالو تک4
سمانه یوسفی | کافه هایکاکلر پرالین فندق2
سمانه یوسفی | کافه هایکاکلر کارامل2