ریز سفارش‌ها

۱۴۰۰/۰۲/۲۶
مشتری محصول تعداد
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهسیگارت آلبالویی اماده پخت300
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهپای سیب آلبالو تک آماده پخت40
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهپای سیب تک آماده پخت40
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهپای سیب آلبالو بزرگ آماده پخت9
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکرم‌دار گردویی آماده پخت50
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهسیگارت ساده اماده پخت ـ یک عدد300
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهپای سیب بزرگ آماده پخت9
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک پرک بادام و کارامل تک6
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک تیرامیسو تک12
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک دبل چاکلت تک10
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهاسلایس کرامبل گردو دارچین تک7
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهاسلایس کرامبل پنیر البالو تک8
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهاسلایس کوکی بار تک9
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهبراونی فاج تک12
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیز کیک مارس تک18
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیزکیک کارامل نمکی تک17
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیز کیک باتراسکاچ تک20
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیزکیک مارس متوسط6
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیزکیک نیویورکی متوسط6
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیزکیک کارامل نمکی متوسط6
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهچیزکیک باتراسکاچ متوسط6
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک دبل چاکلت کوچک1
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک دبل چاکلت متوسط2
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک پرک بادام و کارامل کوچک1
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک پرک بادام و کارامل متوسط2
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک رنگین‌کمان کوچک3
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک رنگین کمان متوسط2
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک تیرامیسو کوچک1
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک ناپلئونی کوچک3
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیک ناپلئونی متوسط3
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهشیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد24
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهلوف کره وانیلی تک8
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهلوف هویج و گردو تک7
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهماکارون کارامل - یک عدد30
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهماکارون بهارنارنج - یک عدد1
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهماکارون دارک چاکلت ـ یک عدد30
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهماکارون آلبالو ـ یک عدد30
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهشیرینی روسی ـ یک عدد30
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهدسر موز و کارامل بزرگ2
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهدسر تیرامیسو بزرگ3
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهجعبه مینی ناپلئونی2
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهگرانولا شکلاتی 350 گرمی4
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهلیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهدستکش ظرفشویی رز مریم ساق بلند - 1 جفت سایز L1
کامرانیه کامرانیه | شعبه کامرانیهکیسه زباله 100x120 - بسته 5 کیلویی4
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکچیز کیک مارس تک10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکچیزکیک کارامل نمکی تک3
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکچیز کیک باتراسکاچ تک10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکچیزکیک باتراسکاچ متوسط1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپای سیب تک3
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپای سیب و آلبالو تک4
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپای سیب بزرگ1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک تیرامیسو تک6
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک دبل چاکلت تک5
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک پرک بادام و کارامل تک3
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکپاریس برست با کرم بادام10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکبراونی فاج تک10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکاسلایس کرامبل گردو دارچین تک5
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکاسلایس کوکی بار تک5
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکاسلایس کرامبل پنیر البالو تک5
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکسیگارت ساده 1 عدد50
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکسیگارت آلبالویی 1 عدد50
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکشیرینی روسی ـ یک عدد10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکجعبه مینی ناپلئونی2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک تیرامیسو کوچک1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانککیک ناپلئونی متوسط1
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکماسک سه لایه بسته 50 عددی2
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکشیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد12
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکلیوان قهوه بیرون بر اسپرسو ۱۲۰ سی سی- ۵۰ عدد10
شعبه سوهانک سوهانک | شعبه سوهانکمایع ظرف شویی ۱.۵ لیتری5
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونپرتقال ـ یک کیلو1
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونهندوانه تازه ـ یک عدد1
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونموز یک کیلو1
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونتوت فرنگی تازه یک کیلو1
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونآب سودا کولاک - 500 میلی لیتر - 9 عدد1
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونآب معدنی اُ - 500 میلی لیتر - 12 عدد4
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونشیر شیشه‌ای میهن - 1 عدد6
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونکیک پرک بادام و کارامل کوچک1
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونکیک ناپلئونی کوچک2
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونکیک دبل چاکلت کوچک1
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونکیک تیرامیسو کوچک1
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونچای دارجیلینگ جهان - 250 گرم4
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهوننکتار آناناس سن‌ایچ 750 سی سی2
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونچیز کیک مارس تک2
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونچیزکیک کارامل نمکی تک2
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونچیزکیک باتراسکاچ متوسط4
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونچیزکیک مارس متوسط4
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونچیز کیک باتراسکاچ تک15
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونچیزکیک نیویورکی متوسط4
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونکیک تیرامیسو تک10
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونکیک پرک بادام و کارامل تک5
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونپاریس برست با کرم بادام12
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونکیک دبل چاکلت تک5
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونپای سیب تک5
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونبراونی فاج تک5
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهوناسلایس کوکی بار تک4
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهوناسلایس کرامبل پنیر البالو تک4
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونماسک سه لایه بسته 50 عددی2
شعبه بتهون بتههون | شعبه بتهونپودر کاکائو هلندی - 200 گرم1
سمانه یوسفی | کافه هایکپاریس برست با کرم بادام2
سمانه یوسفی | کافه هایکاسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
سمانه یوسفی | کافه هایکاسلایس کوکی بار تک2
سمانه یوسفی | کافه هایکپای سیب و آلبالو تک2
سمانه یوسفی | کافه هایکلوف کره وانیلی تک2
سمانه یوسفی | کافه هایکاسلایس کرامبل پنیر البالو تک2
سمانه یوسفی | کافه هایکپای سیب تک1
سمانه یوسفی | کافه هایکپای سیب و آلبالو تک1
سمانه یوسفی | کافه هایکلوف کره وانیلی تک1
آرمین قدردان | رستوران گارنتاسلایس کرامبل پنیر البالو تک3
آرمین قدردان | رستوران گارنتپای سیب تک3
آرمین قدردان | رستوران گارنتتارتلت شکلات فندق3
آرمین قدردان | رستوران گارنتچیز کیک نیویورکی تک3
نیما ابا | کافه مانگبراونی فاج تک3
نیما ابا | کافه مانگچیز کیک مارس تک4
نیما ابا | کافه مانگکیک دبل چاکلت تک2